دوشنبه 25 مهر‌ماه سال 1390
صرفه جویی هنر نیست

چراغ پر مصرف محبت شما، در دل کوچک ما  همیشه  روشن است.

قدر این نور پرمصرف را می دانیم.


رونوشت: به دامنه محدودی از دوستان.

پ ن: لطفا بهینه مصرف کنید.