نگویید الو بگویید سلام

سلام

همواره پدر مدظله العالی همیشه وقتی از آشنایان در جوان تلفنشان میگن الو! سریعا می فرمایند که شما که شما رو میشناسید، به جای این واژه انگلیسی که از هلو به الو رسیده است، بگویید سلام! 

قشنگ تر و درست تر است اینجوری.

اینم خودش نوعی نصیحت است. یکم امروز تر!