چهارشنبه 19 مهر‌ماه سال 1391
داستان سیب و آدم همچنان ادامه ...
عجب جوش و خروشی بود عشقت 
                                               خراب باده نوشی بود عشقت 
بهشتم را به سیبی داد بر باد
                                       عجب آدم فروشی بود عشقت . . .
61216263>2221932181