جمعه 27 آبان‌ماه سال 1390
خانم های با حیا، ملکه های جامعه

این داستان (شاید) کلیشه ای و ساده مدتی است در اینترنت بازنشر میشه، داستانی که در عین سادگی ش، حرفی قشنگ و بزرگ رو در خودش داره، اینکه در یک جامعه مسلمان احترامی که برای یک خانم با حیا بخاطر رعایت روابط و ظاهرش رعایت میشه، نشان از جایگاه والای ایشون دارد.


جایگاهی که فرد  و جامعه برایش قائل می شود و ناشی از شناخت ارزش های وجودی یک نفر است، و نه فقط جنسیت و ظاهر.


 پسرانگلیسی باطعنه به یک پسرمسلمون میگه:

چراخانوماتون نمیتونندبامردا دست بدن یالمسشون کنند؟

یعنی مردای مسلمون اینقدرشهوت پرستن که نمیتونندخودشون روتحمل کنند؟


پسرمسلمون لبخندی میزنه ومیگه:

ملکه انگلستان میتونه باهرمردی دست بده؟

وهرمردی ملکه انگلستانولمس کنه؟


پسرانگلیسی باعصبانیت میگه:

نه!مگه فردعادیه فقط افرادخاص میتونندباایشون دررابطه باشن!!


پسرمسلمون میگه:

خانومای ما، همه ملکه هستند.


بازنشر:

ندای انقلاب