پنج‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1390
فوتبال بازی با شیطون به شرط بُرد !
خواهى نخورى ز تیم ابلیس شکستـــــ
                                      باید به دفاع از دل و دیده نشستــــــــ
چون شوت شود به سوى دل توپ گنــــــاه

                                           دروازه دل به روى آن باید بستــــــ

مشترک فید آسمان شوید.